Spracovanie osobných údajov

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Zdravá Fasáda s.r.o. pre zmluvných partnerov / návštevníkov webstránky / členov vernostného programu / záujemcov o Newsletter

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, spoločnosť Zdravá Fasáda s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V záujme splnenia zákonných povinností Vám Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

 

1.1 Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Zdravá Fasáda s.r.o., so sídlom:
Floriánska 9, Košice 040 01
Kontakt, tel. č. : 0901 705 702, 0902 038 546, e-mail: info@zdravafasada.sk


1.2 Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

 1. Právny základ: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť.
  Účel: realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
 2. Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa; 
  Účel: vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar, služby alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;
 3. Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
  Účel: zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky; týka sa prípadov kedy navštívite naše webové sídlo na www.registracneznamky.velsystem.sk.
 4. Právny základ: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa - propagácia prevádzkovateľa / získavanie zákazníkov;
  Účel: zjednodušenie evidencie zákazníkov registráciou u Prevádzkovateľa, poskytovanie vernostných výhod.
 5. Právny základ: Súhlas dotknutej osoby pre zasielanie noviniek (newsletter). 
  Účel: zasielanie noviniek, propagovanie Prevádzkovateľa, jeho aktivít a služieb.

1.3 Spracúvané osobné údaje – na základe vyššie uvedeného spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 1. Vaše identifikačné a kontaktné údaje – meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, oblasť záujmu, odborné zameranie, referencie,
 2. údaje o produktoch, ktoré ste si zakúpili, príp. o službách, ktoré nám poskytujete,
 3. údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),
 4. platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.), iba vo vybraných prípadoch údaje o Vašej bonite a dôveryhodnosti,
 5. v prípade navštívenia nášho webového sídla alebo fanstránky (facebook) – IP adresa, webové logy, cookies.

1.4 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 1. našim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom outsource-ingových služieb, poskytovateľom webhostingových služieb;
 2. iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).

1.5 Prenos osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa realizuje výlučne ak navštívite našu fanstránku na sociálnej sieti Facebook. Ochrana Vašich osobných údajov je zabezpečená nakoľko spoločnosti Facebook Inc. je spoločnosťou spĺňajúcou kritériá EU – U.S. Privacy Shield (Štítu na ochranu osobných údajov  medzi EÚ a USA).

1.6 Doba uchovávania osobných údajov

Závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov o zmluvnej spolupráci je to maximálne 5 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie v ktorom je potrebné použiť dôkazy obsahujúce Vaše osobné údaje. V prípade registrácie na našej stránke maximálne 1 rok od zrušenia registrácie. Pri spracúvaní údajov na prevádzku newslettra iba po dobu trvania Vášho súhlasu.

1.7 Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi

Ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám, ako Prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:
Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame

Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.


Právo na obmedzenie spracovania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.


Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

1.8 Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje

Pre zasielanie noviniek a reklamy máte možnosť prejaviť Váš súhlas. Nemáte povinnosť nám súhlas udeliť. Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať, chcete byť členom vernostného programu alebo navštívite naše webové sídlo, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby, nebude možné Vám poskytovať výhody členstva, resp. Vám nebude umožnené plnohodnotne prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať.

1.9 Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Nevykonáva sa.

1.10 Iné aspekty ochrany osobných údajov

V prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať tel. č. 0901 705 702, e-mail: info@zdravafasada.sk